Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Bemiddeling bij geschillen beroepsopleidingen

Indien er een geschil is ontstaan tussen een opleidingsinstituut dat over een licentie van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) beschikt en een cursist, kan de cursist de NRZ verzoeken op te treden als bemiddelaar. Daarbij is van belang dat het opleidingsinstituut en de cursist onderling een zakelijke relatie zijn aangegaan waar de NRZ geen partij in is. Desalniettemin wil de NRZ pogen om in dit soort situaties bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Mocht de bemiddeling niet tot een, voor beide partijen, bevredigend resultaat leiden dan staat het de partijen vrij om zelf verdere (juridische) stappen te ondernemen.

Een verzoek om bemiddeling kan door de cursist schriftelijk, binnen 6 maanden na het ontstaan van het geschil, bij het bureau NRZ worden gedaan. Dit verzoek kan je mailen naar info@nrz-nl.nl t.a.v. beroepsopleidingen en dient vergezeld te gaan van de informatie die nodig is om de gevraagde bemiddeling te kunnen uitvoeren. Omwille van dossiervorming dient alle communicatie via het NRZ bureau te verlopen. De voorzitter van de Examenraad zal de melding samen met het NRZ bureau onderzoeken op basis van hoor en wederhoor. De bevindingen worden naar beide partijen gecommuniceerd waarna de verdere bemiddeling middels het voeren van één of meerdere gesprekken kan plaatsvinden. Mocht deze bemiddeling niet tot resultaat leiden dan is het aan de NRZ om te bepalen op welk moment haar inspanningen geen toegevoegde waarde meer hebben en zij de bemiddelingspoging staakt.

Kwaliteitscriteria onvoldoende
Zowel cursisten, stagebegeleiders of andere betrokkenen die geen geschil hebben maar vindt/ervaart dat een opleidingsinstituut niet voldoet aan de gestelde criteria, kunnen dit schriftelijk melden via info@nrz-nl.nl t.a.v. beroepsopleidingen.