Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Drie nieuwe studies over zwemveiligheid open water

Vanaf vandaag zijn drie onderzoekspublicaties beschikbaar van het Mulier Instituut die gaan over zwemveiligheid bij open water. Ze maken onderdeel uit van het deelproject zwemveiligheid open water binnen NL Zwemveilig. Dit project is in 2018 van start gegaan onder aanvoering van projectleider Marcel Jagersma. Zie ook HIER een nieuwsbericht van Mulier Instituut. De drie publicaties staan in de kennisbank en bieden veel stof voor vervolggesprekken over mogelijke maatregelen om de zwemveiligheid van mensen die bij open water recreëren en zwemmen te vergroten.

Enquête onder lifeguards

Er hebben 150 lifeguards, actief vanuit een reddingsbrigade aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland of vanuit KNRM, allerlei vragen beantwoord over veiligheidsrisico’s en hun rol daarbij. Wat qua suggesties om de veiligheid te vergroten opvalt is dat voorlichting naar burgers en specifieke risicogroepen het meest genoemd worden, naast het vergroten van zwemvaardigheden. Verder hebben de lifeguards behoefte aan kennisuitwisseling met vakgenoten. Lees meer

Casestudies zwemveiligheid binnenwateren

Bij 5 zwemwaterlocaties (binnenwateren, geen kustlocaties) zijn interviews afgenomen om zicht te krijgen op de wijze waarop veiligheid daar is geregeld en welke rol toezichthouders daarin spelen. De beschrijvingen laten zien hoe divers de contexten met betrokken partijen zijn en hoe divers maatregelen en verantwoordelijkheden kunnen worden ingericht. Verder is de rol van provincies belangrijk. Waar toezichthouders worden ingezet volgt dat meestal uit de provinciale indeling in type zwemwaterlocatie met (al dan niet) de verplichting om toezichthouders in te zetten. Het valt op dat provincies de afweging hiervoor niet altijd op dezelfde wijze maken. Verder lijken er nieuwe vragen te ontstaan over verantwoordelijkheid wat betreft de veiligheid bij zwemwaterlocaties als over enkele jaren de nieuwe Omgevingswet (Ministerie van I&W) wordt ingevoerd. Lees meer

Enquête Nederlandse bevolking

Van de ruim 3.000 bevraagde personen van 15-79 jaar heeft ruim een derde in juli/augustus 2018 een buitenzwemplek bezocht. Ruim 80 procent voelt zich veilig en men lijkt zich overwegend bewust te zijn van risicofactoren. 60 procent van de Nederlanders vindt het wenselijk dat er toezichthouders/lifeguards actief zijn bij officiële buitenzwemplekken. Lees meer

Afgelopen woensdagmiddag 3 april zijn de onderzoeksresultaten in Ede met vertegenwoordigers van provincies, ministerie, recreatieschappen, Reddingsbrigade Nederland, KNRM en Nationale Raad Zwemveiligheid voor het eerst nader besproken en is nader verkend wat er op het terrein van maatregelen, kennis en samenwerking nodig is om de zwemveiligheid (verder) te vergroten. Daarbij ging het ook specifiek om onderwerpen als wet- en regelgeving en communicatie & voorlichting. Vanuit NL Zwemveilig zullen we hier de komende maanden actief een vervolg aan geven. Volg ons voor berichtgeving en voor vragen of suggesties neem gerust contact op met projectleider Marcel Jagersma via mjagersma@reddingbrigade.nl.

Bijeenkomst 3 april

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws