Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Maatregelen vanwege coronavirus

UPDATE 4 november 2020:

Helaas ook geen zwemlessen de komende twee weken

Zoals reeds aangegeven houden de gisteren aangekondigde Corona-maatregelen in dat zwembaden de komende twee weken gesloten zullen zijn. In eerste instantie werd daarbij aangegeven dat een uitzondering zou worden gemaakt voor zwemlessen aan kinderen t/m 12 jaar. Helaas is vandaag gebleken dat van een dergelijke uitzondering géén sprake is. Ook zwemlessen én het diplomazwemmen kunnen de komende twee weken géén doorgang vinden. Over twee weken gaan we in beginsel terug naar de huidige situatie.

UPDATE 3 november 2020:

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 3 november zullen de zwembaden woensdag 4 november vanaf 22:00 uur voor twee weken hun deuren moeten sluiten. Alleen voor zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen de zwembaden open blijven.

UPDATE 25 mei 2020:

Inzet gedelegeerden   
Aangezien op diverse plaatsen weer diplomazwemmen wordt georganiseerd, zullen wij naar verwachting per 1 juli 2020 ook onze gedelegeerden weer in gaan zetten t.b.v. de controle op de toepassing van de vastgestelde examennormen. In de periode tót 1 juli zullen onze regioadviseurs in de functie van auditor op verschillende plaatsen de rol van gedelegeerde waarnemen en de toepassing van de betreffende normen toetsen. 

Hun ervaringen zullen mogelijk leiden tot een aantal handvatten die gedelegeerden vanaf 1 juli kunnen helpen hun rol onder deze bijzondere omstandigheden weer op te pakken. Vanzelfsprekend zal dit alles plaatsvinden onder strikte toepassing van de algemene regels m.b.t. de bestrijding van het coronavirus en het daartoe opgestelde protocol ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’.

Audits Licentie Nationale Zwemdiploma’s  
Vanaf 1 juni zullen we ook weer starten met het inplannen van de audits t.b.v. de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Uiteraard houden we hierbij rekening met de tijd die nodig is voor het heropenen van de zwembaden en het opstarten van de activiteiten.

Brief zwembaden WaterVrij
Per 11 mei mogen de zwembaden weer open. Samen met diverse partijen uit de zwembranche hebben wij het Protocol Verantwoord Zwemmen opgezet. In deze brief vind je hierover meer informatie:

UPDATE 13 mei 2020:

Zwemlocaties in de natuur, zoals de stranden, recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 mei geopend. Om ook hier de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn op zwem- en recreatieplekken maatregelen getroffen. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van groepsvorming en het ontstaan van onverantwoorde situaties.

De Rijksoverheid heeft een corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ gepubliceerd.

Klik hier voor meer informatie over de maatregelen en de link naar het betreffende protocol.

UPDATE 8 mei 2020:

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie.

UPDATE 7 mei 2020:

Zwembranche publiceert vrijdag protocol voor heropening zwembaden

De samenwerkende partijen in de zwembranche, waaronder de Nationale Raad Zwemveiligheid, publiceren aanstaande vrijdag een protocol om te gebruiken bij de heropening van de zwembaden. Volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM en kabinet mogen binnen- en buitenzwembaden open vanaf 11 mei.

Dit protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan zwemmen, rekening houdend met de belangen van zowel zwemmers als zwembadpersoneel.

UPDATE 1 mei 2020:

Inmiddels zijn partijen in de zwembranche intensief met elkaar in gesprek over de wijze waarop de geboden ruimte voor buitensporten door jongeren op verantwoorde wijze kan worden benut om onder de juiste condities zwemmen in buitenbaden voor deze doelgroep mogelijk te maken. Tevens wordt getracht te anticiperen op de fase waarin ook het zwemmen in binnenbaden op verantwoorde wijze kan worden opgepakt. De komende periode zullen nadere protocollen en richtlijnen worden uitgewerkt om hieraan zo spoedig als mogelijk invulling te geven. Zie hiervoor bijgevoegd statement.

UPDATE 23 april 2020:

De boodschap van de persconferentie van afgelopen dinsdag over het heel voorzichtig versoepelen van de maatregelen rondom de coronacrisis lijkt een opening te bieden als het gaat om activiteiten voor kinderen in het (buiten)zwembad. De concretisering hiervan hangt af van overleg tussen de branche en de overheid. Zodra er meer duidelijkheid is over of en hoe dit ingevuld kan worden, zullen wij hier uiteraard nader over berichten.

De laatste persconferentie van minister Rutte geeft vooralsnog geen aanleiding om de eerdere maatregelen van onze organisatie te wijzigen. Deze maatregelen worden dan ook vooralsnog verlengd van 28 april naar 20 mei. Mocht er aanleiding zijn om dit standpunt aan te passen, zullen wij dit uiteraard heroverwegen en hierover communiceren.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de persconferentie van 21 april, verwijzen wij door naar de website van de rijksoverheid.

UPDATE 8 april 2020:

Het kabinet heeft besloten om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) nogmaals aan te vullen. De bijbehorende SBI-codes zijn nu bekend. Klik hier voor meer informatie en de link naar de pdf met de betreffende codes.

UPDATE 6 april 2020:

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen via de website van het UWV.

UPDATE 2 april 2020:

De maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat wij tot minimaal deze datum ook onze bijeenkomsten en steekproeven Licentie Nationale Zwemdiploma’s uitstellen.

Wat betreft de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker is een tijdelijke regeling vastgesteld door onze Examenraad, zodat examengesprekken in de komende periode toch kunnen doorgaan. Dat mag dan onder voorwaarden via een online beeld- en geluidsverbinding.

UPDATE 31 maart 2020:

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Het SZW en UWV werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit uiteraard ook delen.

Voor nadere informatie over de NOW verwijzen wij door naar de daar speciaal voor ingerichte webpagina van de rijksoverheid.

De NOW en de TOGS maken deel uit van een pakket van regelingen, waaronder tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Een overzicht van alle financiële maatregelen voor ondernemers vind je hier.

UPDATE 27 maart 2020:

Zwembaden en sportclubs komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.  

Klik hier voor meer informatie over de TOGS.

We krijgen vragen binnen over SBI-codes die ontbreken in de vastgestelde lijst. RVO heeft aangegeven deze codes te gaan voorleggen. Als je aan de voorwaarden voldoet en toch een melding krijgt de aanvraag niet te kunnen indienen, geef dit dan hier door aan de RVO.

UPDATE 24 maart 2020:

Nederland heeft te maken met een nog steeds stijgend aantal coronabesmettingen. We zien dat de zwembaden de deuren hebben moeten sluiten en aan alle Nederlanders is gevraagd om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden daar waar dit niet noodzakelijk is.  

Ook wij hebben als organisatie hierin onze maatregelen genomen. Eerder hebben we al aangekondigd geen gedelegeerden meer naar diplomazwemmen te laten gaan. Ook zijn steekproeven van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en de examens van de beroepsopleiding uitgesteld. Op dit moment gelden de meeste maatregelen tot en met 6 april. Rond die datum zal er meer bekend worden over of dit nog wordt verlengd. Uiteraard zullen wij hier dan ook weer over communiceren. We onderzoeken ook de mogelijkheden om bepaalde activiteiten in digitale vorm te laten plaatsvinden. Hier komen we nog op terug.   

De Dag van het Zwemonderwijs, die gepland staat op vrijdag 17 april, kan niet doorgaan. We hebben in overleg met de KNVB-Campus een nieuwe datum gepland, te weten vrijdag 25 september 2020.  

Meer informatie over de aangescherpte maatregelen op 23-3 vind je hier. Er is vanuit de rijksoverheid ook een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld.   

UPDATE 16 maart 2020:

Gisteren zijn er vanuit de overheid nieuwe aanvullende maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn onder andere alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, kinderopvangorganisaties, sportclubs en sauna’s tot zeker 6 april gesloten. De Nationale Raad Zwemveiligheid kondigde vorige week middels onderstaand bericht maatregelen aan tot en met 31 maart. Dit wordt nu ook verlengd naar 6 april. Betrokkenen worden nader geïnformeerd.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft gisteren een update gedeeld. Zwembaden sluiten ook tot en met 6 april. Klik hier voor het bericht van VSG.

Bericht 12 maart 2020:

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in razend tempo op. Vandaag kondigde minister-president Rutte aanvullende maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook de zwembranche. De Nationale Raad Zwemveiligheid roept alle betrokken organisaties op waar nodig gehoor te geven aan deze maatregelen. De Nationale Raad Zwemveiligheid annuleert tot en met 31 maart bijeenkomsten die ze organiseert.

Jan Rijpstra, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid: “Het is belangrijk dat ook de Nederlandse zwembaden, zwemscholen en verenigingen waar zwemlessen worden gegeven, maatregelen nemen. Er mogen de komende periode niet meer dan 100 personen in het zwembad zijn. We zien dat veel (gemeentelijke) zwembaden tot en met 31 maart worden gesloten. Ofwel dat ervoor wordt gekozen om het aantal aanwezigen te beperken tot maximaal 100. Het schoolzwemmen kan nog wel doorgaan. In het belang van de volksgezondheid roepen we iedereen op hun verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM ter harte te nemen.”

De aanvullende maatregelen die zijn aangekondigd, zijn onder meer:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Een en ander betekent ook dat op veel plekken de zwemlessen en geplande momenten voor diplomazwemmen niet doorgaan. De Nationale Raad Zwemveiligheid treft ook maatregelen betreffende de inzet van haar medewerkers en vrijwilligers. Hierover worden betrokkenen nader geïnformeerd. Het kantoor is bereikbaar in de komende periode.

“Deze ontwikkeling raakt vele mensen en organisaties in Nederland. Dit betreuren wij uiteraard, maar tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de rijksoverheid erop zijn gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. De Nationale Raad Zwemveiligheid ondersteunt deze aanpak,” aldus Rijpstra.

Recente berichten

Meer Nieuws