Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Nationaal Plan Zwemveiligheid zet in op kwaliteit personeel en veiligheid in zwembaden

In de laatste editie van Zwembadbranche magazine staat het eerste artikel in een reeks van updates over de verschillende thema’s uit het Nationaal Plan Zwemveiligheid:

De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Via het Nationaal Plan Zwemveiligheid krijgt samenwerking binnen de zwembranche een belangrijke impuls. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) treedt daarbij op als verbinder van organisaties en netwerken en is tevens kartrekker van diverse specifieke thema’s, vooral waar die gerelateerd zijn aan zwemonderwijs. Verder zijn de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL kartrekker van specifieke thema’s en wordt het ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle betrokken partijen streven er gezamenlijk naar dat het aantal verdrinkingsongevallen daalt en tegelijk meer Nederlanders regelmatig zwemmen en genieten van het Nederlandse zwemwater.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid telt 16 inhoudelijke thema’s verdeeld over de pijlers: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken, meer risicobewustzijn en kennisontwikkeling & netwerkvorming. In dit artikel wordt ingezoomd op de thema’s ‘kwaliteit van zwembadpersoneel/kader’ en ‘veiligheid in zwembaden’. Henrica Bergsma, namens WiZZ projectleider van deze thema’s, vertelt over de ontwikkelingen en plannen.

Voldoende deskundig personeel
Het eerstgenoemde thema gaat over de kwaliteit van de zwembadmedewerker en het kader. Bergsma: “Dit thema heeft als een van de doelstellingen om voldoende deskundig personeel te vinden, die moet zorgen voor veiligheid, attractieve zwemlessen en activiteiten. Met betrekking tot dit onderwerp zijn er de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest met sportopleidingen, opleidingsinstituten en VWS.

Tijdens deze gesprekken, gevoerd in samenwerking met verschillende contactpersonen binnen de NRZ, is vooral in kaart gebracht waarom mensen niet kiezen voor dit prachtige beroep en waarom de zwembaden het personeel niet altijd vast kunnen houden. Door middel van onderzoeken en het in kaart brengen van het opleidingslandschap kijken we hoe we hier een langetermijnplan voor kunnen ontwikkelen.”

Gedragscode Zwembranche
Het als tweede genoemde thema gaat over veiligheid, fysieke veiligheid zoals (bijna) verdrinkingen, maar ook over sociale veiligheid zoals grensoverschrijdend gedrag. “Met betrekking tot verdrinkingen is er onder andere overleg geweest met Reddingbrigade Nederland. Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag zijn de ontwikkelingen al in een vergevorderd stadium.” aldus Bergsma. Het protocol Vrolijk en Veilig is in samenwerking met VSG, maar ook met ondersteuning van andere partijen in de branche, waaronder de gezamenlijke zwembaden Zuid Holland Zuid, tot stand gekomen. De eerste stappen in het uitrollen van dit document zijn gezet bij een aantal veiligheidsregio’s. Vervolgens zal dit ook met alle zwembaden uit de veiligheidsregio’s gedeeld worden. Bergsma: “De herziene versies van de Gedragscode Zwembranche en het Protocol Vrolijk en Veilig worden gepresenteerd op 30 november. De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de NRZ, KNZB en WiZZ heeft de Gedragscode Zwembranche herschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste jaren in de zwembaden. De Werkgroep sociale veiligheid zwembranche is ook hard bezig met het herzien van het dilemmaspel. Met diverse partners geven we opnieuw vorm aan de zo belangrijke onderwerpen op gebied van sociale veiligheid. Hierbij is er niet een goed of fout antwoord, maar kunnen personen die actief zijn in de zwembranche, al dan niet professioneel, in gesprek gaan over hoe zij bepaalde situaties het beste zouden kunnen aanpakken.”

Rond beide thema’s zou het mooi zijn om in 2022 te realiseren dat er in alle zwembaden meer en bekwaam personeel beschikbaar is. Bergsma licht toe: “Dit middels een andere manier van werving, waarbij opleidingen gelinkt worden aan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Binnen het thema aangaande veiligheid in zwembaden is het van belang dat de gehele zwembranche betrokken is bij en gaat werken met producten als het dilemmaspel, het protocol Vrolijk en Veilig en de Gedragscode Zwembranche. De doelstelling van het Nationaal Plan Zwemveiligheid is om in 2024 de oplossingen van de genoemde thema’s op het gebied van opleidingen, veiligheid en kwaliteit compleet geïmplementeerd te hebben.”

Klik hier om het artikel in Zwembadbranche magazine te lezen.

Recente berichten

Meer Nieuws