Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Nationaal Plan Zwemveiligheid

Nationaal Plan Zwemveiligheid

In 2020 zijn we, met ondersteuning vanuit de Rijksoverheid (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), van start gegaan met het Nationaal Plan Zwemveiligheid. De eerste fase richtte zich onder meer op intensivering van een aantal acties die waren opgestart vanuit het kennisproject NL Zwemveilig en op het maken van samenwerkingsafspraken over de uitvoering in 2021-2024. Vanaf begin 2021 wordt, met ondersteuning van het ministerie van VWS, verder uitvoering gegeven aan de diverse ambities uit het plan.

Samenwerking binnen de zwembranche krijgt hierbij een belangrijke impuls, zodat we een volgende stap kunnen zetten om de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger niveau te krijgen. Dit willen we doen door vanuit de zwembranche in samenwerking met overheden te zorgen dat (1) inwoners zwemvaardiger worden, (2) zwemomgevingen veiliger worden en (3) inwoners zich bewuster zijn van de risico’s op verdrinking. Hiermee streven we ernaar dat het aantal verdrinkingsongevallen daalt en tegelijk meer Nederlanders regelmatig zwemmen en genieten van het Nederlandse zwemwater.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid is opgedeeld in 16 thema’s. Deze verschillende thema’s kennen vaak ook een onderlinge samenhang, waardoor ze niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Met meer dan dertig andere organisaties is afgestemd over de doelstellingen en de te ondernemen acties in 2021-2024. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is de verbinder en kartrekker maar ook de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL zullen het voortouw nemen bij specifieke thema’s. Betrokken brancheorganisaties nemen het initiatief bij de uitvoering van dit plan, maar zijn ook afhankelijk van samenwerking met lokale, provinciale en landelijke overheden. De Rijksoverheid (ministerie van VWS) is voornemens om een subsidie aan de samenwerkende organisaties (via NRZ) te verstrekken om de uitvoering mede mogelijk te maken.

Bekijk hier het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 en klik hieronder om het daarbij behorende uitvoeringsplan te bekijken.