Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

‘Heel Nederland zwemveilig’: onderzoeksoverzicht NL Zwemveilig

Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch blijven er zorgen over de zwemveiligheid. Ook afgelopen zomer waren er verdrinkingsongevallen te betreuren. Meer inzicht in de omstandigheden van verdrinking, hoe kinderen leren zwemmen en effectieve maatregelen voor het verbeteren van zwemveiligheid is nodig. Daarom worden onderzoeken uitgevoerd binnen het kennisproject NL Zwemveilig. NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De komende periode staan onder andere de volgende onderzoeken centraal binnen NL Zwemveilig: ouders over zwemveiligheid, van leren naar blijven zwemmen, zwemveiligheid in buitenwater, gemeentebeleid voor zwemveiligheid, vervolgonderzoek verdrinking en toezichthouden in zwembaden. De verzamelde kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Onderzoek ‘Ouders over zwemveiligheid’ In mei 2018 zijn bij een representatieve steekproef van ouders met één of meerdere kinderen van 3 tot 8 jaar allerlei vragen gesteld over zwemveiligheid en zwemlessen. Doel onderzoek: zicht krijgen op de beleving van ouders ten aanzien van zwemveiligheid, zwemlessen en zwemdiploma’s en hoe zij de keuze maken voor een zwemlesaanbieder. Resultaten onderzoek worden verwacht: eind september/begin oktober 2018. Uitvoering: via NL Zwemveilig en marktonderzoeksbureau SAMR. Onderzoek ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen’ In de periode maart tot en met augustus 2018 is een kwalitatieve studie verricht naar de vraag waardoor het komt dat na het behalen van de zwemdiploma’s de meeste kinderen niet meer regelmatig blijven zwemmen. Daarnaast zijn in voorjaar 2018 uitvoerige metingen verricht bij kinderen (zwemtest, vragen ouders, vragen kinderen) een tijd nadat ze hun zwemdiploma’s hebben behaald. Belangrijke onderzoeksvragen daarbij zijn of de zwemvaardigheid nog steeds op peil is en of ze zich nog veilig voelen om in verschillende wateromgevingen te zwemmen. Resultaten van de onderzoeken worden verwacht: begin oktober 2018. Uitvoering onderzoeken: via NL Zwemveilig door Kennispraktijk (kwalitatieve studie) en Hogeschool Windesheim (metingen zwemvaardigheid). Onderzoek ‘Zwemveiligheid in buitenwater’ Op dit moment loopt er een onderzoek waarbij lifeguards wordt gevraagd een enquête in te vullen over hun toezichthoudende taak en veiligheid. Daarnaast vindt er dit najaar een verdiepende casestudy plaats waarin diverse partijen rondom enkele lokale zwemwaterlocaties worden geïnterviewd over zwemveiligheid en toezicht. Resultaten onderzoek worden verwacht: begin 2019. Uitvoering onderzoek: via NL Zwemveilig door het Mulier Instituut en onder meer Reddingsbrigade Nederland. Onderzoek ‘Gemeentebeleid voor zwemveiligheid’ In september/oktober 2018 wordt een enquête uitgezet onder gemeenten om zicht te krijgen op de diversiteit van lokale vangnetregelingen voor mensen die geen zwemdiploma’s hebben. Ook wordt kort ingegaan op betrokkenenheid bij schoolzwemmen. Resultaten onderzoek worden verwacht: november 2018. Uitvoering onderzoek: via NL Zwemveilig en Vereniging Sport en Gemeenten door het Mulier Instituut. Vervolgonderzoek naar verdrinking Medio 2018 is een verdiepingsonderzoek gestart dat zich richt op de achtergronden van verdrinkingsongevallen in de afgelopen jaren. Mogelijk kunnen aan de hand van de inzichten profielen worden vastgesteld van risicodoelgroepen en -omstandigheden. Dit biedt aanknopingspunten om gerichte maatregelen te treffen die het risico om in Nederland te verdrinken verder verkleinen. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ (maart 2018) uitgevoerd door het Mulier Instituut. Resultaten onderzoek worden verwacht: voorjaar 2019. Uitvoering onderzoek: via NL Zwemveilig door het Mulier Instituut. Onderzoek ‘Toezichthouden in zwembaden’ Op dit moment wordt er een enquête uitgezet onder zwembadmedewerkers over hun toezichthoudende taak en veiligheid. Doel van het onderzoek is om na te gaan hoe toezichthouders hun werk ervaren. Ook worden vragen gesteld om zicht te krijgen op kenmerken van de toezichthouders en opleidingsachtergrond en -behoefte. Naast de enquête worden enkele werksessies georganiseerd om de cijfermatige resultaten nader te duiden. Resultaten onderzoek worden verwacht: begin 2019. Uitvoering onderzoek: via NL Zwemveilig door het Mulier Instituut. Klik hier om het persbericht te bekijken: PERSBERICHT onderzoeksoverzicht NL Zwemveilig najaar 2018 Kijk voor meer informatie over ons kennisproject NL Zwemveilig op: www.nlzwemveilig.nl Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws