Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

We kunnen niet zonder kennis, innovatie en technologie

In de april editie van ZwembadBranche magazine staat het derde artikel in een reeks van updates over de verschillende thema’s uit het Nationaal Plan Zwemveiligheid:

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Hiermee krijgt de samenwerking binnen de zwembranche een belangrijke impuls. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) treedt op als verbinder van netwerken en is kartrekker van diverse specifieke thema’s die gerelateerd zijn aan zwemonderwijs. Ook de Koninklijke Nederlandse ZwemBond (KNZB), Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL zijn kartrekker van specifieke thema’s. Samen streven zij ernaar dat het aantal verdrinkingsongevallen daalt en tegelijk meer Nederlanders regelmatig zwemmen en genieten van het Nederlandse zwemwater. Dit alles met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid telt 16 thema’s verdeeld over de volgende pijlers: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken, meer risicobewustzijn en kennisontwikkeling & netwerkvorming. Bij deze laatste pijler staan we in dit artikel stil en gaan we in gesprek met Brigitte Muller van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij is betrokken bij de thema’s ‘Kennis verzamelen’ en ‘Innovatie en technologie’ en vertelt over de ontwikkelingen en plannen.

Kennis verzamelen
Samen met het Mulier Instituut, Reddingsbrigade Nederland, de KNZB en Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft NRZ een doel gesteld om kennis te verzamelen over de drie inhoudelijke pijlers van het Nationaal Plan Zwemveiligheid: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken, meer risicobewustzijn.

Muller legt uit waarom kennis zo belangrijk is. “We verzamelen continu kennis over zwemmen en zwemveiligheid, zodat we trends en ontwikkelingen blijven monitoren.

Hiermee leggen we een fundament onder politieke en beleidsmatige keuzes die zwemmen en zwemveiligheid betreffen.” Muller geeft aan dat er het afgelopen jaar verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd door het Mulier Instituut waarbij een of meer thema’s uit het Nationaal Plan Zwemveiligheid centraal stonden. “Er is onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop gemeenten zwemmen en zwemveiligheid kunnen stimuleren. Ook is er onderzoek gedaan onder ouders van kinderen met een beperking. Centraal hierbij stonden de belemmeringen die deze kinderen ervaren bij het leren zwemmen.” Daarnaast staan er nieuwe onderzoeken gepland. “Er komt onder andere een onderzoek naar de achtergrond van beperkt diplomabezit bij kinderen uit gezinnen met geldzorgen en kinderen met een migratie achtergrond. Tevens volgen we trends en ontwikkelingen op het gebied van zwemmen en zwemveiligheid, deze onderzoeken komen elke drie tot vier jaar terug.”

Innovatie en technologie
In de zwembranche bestaat er een breed draagvlak voor het idee dat inno­vatie en technologie van grote waarde kunnen zijn om kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Met het verzamelen van kennis en structurele aandacht voor innovatie en de rol die technologie kan spelen, willen alle samenwerkende partijen zorgen dat de kwaliteit van zwemlessen wordt vergroot, de door­stroom van zwemlessen naar ver­volgaanbod wordt vergroot, het risico­bewustzijn bij burgers wordt vergroot en zwemomgevingen veiliger zijn. De NRZ onderhoudt hiervoor contact met een groot netwerk van partners om actuele ontwikkelingen op het gebied van innovatie en technologie te volgen en te bespreken.

Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid
“Met de Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid (KIAZZ), verzamelen we actuele vraagstukken uit de praktijk. In 2021 zijn we gestart met het ophalen van ideeën en vraagstukken bij zwem­baden, zwemscholen en zwemvereni­gingen. Het gaat om vraagstukken waarbij een grote groep betrokken partners (WiZZ, InnoSportlab de Tongelreep/Stichting Fieldlab Zwemsport (Eindhoven), Dutch Dolphin Swimming Club, ZwemanalyseLAB Calo Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Reddingsbrigade Nederland, KNRM, KCSB en KNZB) uit de branche vindt dat innovaties nodig zijn en bovendien een grote positieve impact kunnen hebben. Hierover is door het Mulier Instituut inmiddels een factsheet gepubliceerd.” Ook zijn er innovatie ideeën opgehaald bij de achterban van de KNRM en Reddingsbrigade Nederland. “Met alle kartrekkers van het Nationaal Plan Zwemveiligheid en experts/onderzoe­kers uit het land gaan we in gesprek om alle ideeën die zijn ingebracht te prioriteren en waar nodig aan te vullen. Uiteindelijk willen we tot een shortlist komen van de belangrijkste praktijk­vraagstukken waar onderzoek en inno­vatie een grote bijdrage aan kan (of moet gaan) leveren. Vervolgens zal de KIAZZ gepubliceerd worden.”

Wil je meer weten over de onderzoeken uit dit artikel? Bekijk de publicaties:

Lokale stimulering zwemmen en zwemveiligheid.

Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking.

Kennis en innovatie in de zwembranche.

Recente berichten

Meer Nieuws